Pharmacom Sust 500 10 ml

$87.04

Pharmacom Labs.

Testosterone propionate 60 mg/ml, Testosterone phenylpropionate 120 mg/ml, Testosterone isocaproate 120 mg/ml, Testosterone decanoate 200 mg/ml.

10 ml (500 mg/ml).

Quantity